หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2019 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 

ปรัชญา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการสุขภาพที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของผู้ใช้บริการในการช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ หรือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมในการวิจัย การกำหนดนโยบาย และระบบการจัดการการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และต่อเนื่อง

การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจคนในลักษณะองค์รวม ซึ่งมีภูมิปัญญา มีศักยภาพ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ การเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ ประสานงาน และจัดการระบบสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

ปณิธาน

มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตบริการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ใช้ภูมิปัญญา และภูมิธรรมนำการพัฒนา รักษาเอกลักษณ์ไทย

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติในการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในสาขาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพสำหรับภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สามารถชี้นำสังคมในด้านสุขภาพอนามัย เป็นสำนักวิชาที่สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ค้นคว้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th