หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2019 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
About US


ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเคยทรงศึกษา วิชาชีพการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

การจัดตั้งและการจัดทำหลักสูตร

ด้วยความมุ่งมั่นและการผลักดันของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพการพยาบาลนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีกรรมการประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ประธาน
รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์ รองประธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ จารุวรรณ ต. สกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุนทรี ภานุทัต กรรมการและเลขานุการ
นายเรืองศักดิ์ เกลี้ยงกมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การเปิดดำเนินการ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เปิดดำเนินการโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการจัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2530 - 2542

อดีตประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีตนายกสภาการพยาบาล
วาระพ.ศ. 2541 2545 และ วาระ พ.ศ. 2545 - 2549

อดีตคณบดีผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2545 - 2549

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯพ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อดีตคณบดี 2550-2551

 


 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th