หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
บทความ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

          การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา วิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2554  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

หลักการและเหตุผล

วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกาย อารมณ์ ความคิด ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี มีส่วนทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอารมณ์  มีอารมณ์แจ่มใส กระตือรือร้น ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย และมีผลต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (พุทธชาด, 2550)   แต่ปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันมารับประทานอาหารจานด่วน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถรับประทานได้ทันที เหมาะกับสังคมในสภาพที่เร่งด่วน จากการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สุนทร อ่อนเกตุพล, 2548) พบว่า สาเหตุที่สำคัญที่นิสิตเลือกบริโภคอาหารจานด่วน เนื่องจากรับประทานง่าย มีความสะดวกรวดเร็วในการซื้อหารับประทาน และจากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนวัยรุ่นไทยอายุ 12-18 ปี จำนวน 900 คน พบ ว่ามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารครบ 3มื้อ เพียงร้อยละ 40.1และมีพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ คือ บริโภคน้ำอัดลม ร้อยละ 23.2บริโภคอาหารเพียง 2มื้อ ร้อยละ 16.5(กรมอนามัย.2545)

ปัญหาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องเป็น เรื่องที่สำคัญและควรเอาใจใส่อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการชี้นำประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพ จึงควรเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยตระหนักถึงปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารตามหลักโภชนาการ และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม  กระบวนการสร้างเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมบริโภคที่ดี จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการต่อไป

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม  กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 405 คน คัดเลือกโดยวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสำนักวิชาต่างๆ 9 สำนักวิชาในจำนวนที่เท่าๆกันและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสำนักวิชาด้วยวิธีตามสะดวก (convenience sampling)เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม  พศ. 2555

 

 

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 405 คน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.9 เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 17-23 ปี  อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.24 ปี  ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 29.6 และ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1   ร้อยละ 28.1  มีเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,000 –30,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยของเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 6,375 บาท 

ข้อมูลด้านสุขภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 275 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 ต่ำกว่าเกณฑ์ 97 คนคิดเป็นร้อยละ 24.0และเกินเกณฑ์ 33 คนคิดเป็นร้อยละ 8.1  กลุ่มตัวอย่าง มีโรคประจำตัว 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6   ในจำนวนผู้ที่มีโรคประจำตัวพบว่า เป็นโรคภูมิแพ้มากที่สุด 32 คนคิดเป็นร้อยละ 50.79

ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 67.9 อยู่ในระดับต่ำร้อยละ 20.0

เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับประทานอาหารซ้ำๆกันชนิดใดชนิดหนึ่งหลายๆวัน ร้อยละ 64.7  รับประทานขนมกรุบกรอบเป็นประจำร้อยละ 22.0 ดื่มน้ำอัดลมเมื่อกระหายน้ำ ร้อยละ 16.8  รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนข้าวสัปดาห์ละ 3-4 วัน ร้อยละ 15.3  รับประทานอาหารครบ 3 มื้อต่อวันเป็นประจำ ร้อยละ 35.8 และล้างมือก่อนรับประทานอาหารเป็นประจำร้อยละ 5.4

อภิปรายผล 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องอาศัยตามหอพักซึ่งไม่มีโอกาสปรุงอาหารเองต้องรับประทานอาหารจากร้านอาหารจึงเลือกรับประทานอาหารตามสะดวก   เป็นข้อจำกัดหนึ่งในการเลือกรับประทานอาหาร  ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมหลายประการ เช่นการรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อต่อวัน  สอดคล้องกับผลการศึกษา ภาวะโภชนาการพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นซึ่งพบว่านักศึกษามีการบริโภคอาหาร3 มื้อต่อวันร้อยละ50.5  นิยมดื่มน้ำอัดลมระหว่างมื้ออาหารร้อยละ42.9 และบริโภคขนมกรุบกรอบร้อยละ36.4  (อินทิราแก้วมาตร และสุวลีโล่วิรกรณ์, 2553)พฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยรุ่นที่ถูกต้องจะช่วยให้มีแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยผู้ใหญ่ (พัชราภรณ์ อารีย์ และ คณะ,2550 ) พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเมื่อปฏิบัติแล้วจะนำไปสู่การมี น้ำหนักตัวที่เหมาะสม และมีสุขภาพดี ดังเห็นได้จากข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีดัชนีมวลกายไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 32.1   การที่กลุ่มตัวอย่างยังมีการปฏิบัติไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคต จึงเป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการสร้างเสริมให้มีการปฏิบัติถูกต้อง

ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

1.        ควรมีโครงการรณรงค์ให้นักศึกษามี พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อจะได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัยต่างๆ  โดยองค์การนักศึกษาและชมรมต่างๆใน มหาวิทยาลัย

2.        ในกลุ่มที่มีดัชนีมวลกายไม่ได้มาตรฐานควรจัดกิจกรรมที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวเช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย หรือการให้คำแนะนำเรื่องเรื่องอาหารที่เหมาะสม

 กิตติกรรมประกาศ

          คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

เอกสารอ้างอิง

กรมอนามัย. ( 2545).  การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น. http://nutrition. anamai.moph.go.th.

พุทธชาด สวนจันทร์. (2550). ความรู้ทางโภชนาการ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของครูโรงเรียน

เอกชน. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาศาสตรศึกษา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พัชราภรณ์ อารีย์ และ คณะ(2550) . ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมด้านร่างกายของเด็กวัยรุ่น : ศึกษาเบื้องต้น. พยาบาลสาร. 34 (2) : 98-105.

สุนทร อ่อนเกตุพล. (2548). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. รัฐศาสตร์ (สังคมวิทยา).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อินทิราแก้วมาตรและสุวลีโล่วิรกรณ์. (2553). ภาวะโภชนาการพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 3(2) :  29.

อนุกูลพลศิริ. (2551). ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง.วารสารวิจัยรามคำแหง.11 (ฉบับพิเศษ):50-60.

 

คณะผู้วิจัย

1.      นส. ทิพย์สุคนธ์ สิทธิเวช    2. นส. อัจฉรา อินทร์พรหม          3. นส. วาสนา ปอใจ

4.      นส.ประภัสสร  เชื้อคำ        5. นส. พิลาวรรณ ปัญญาเตียม   6. นส.วริศรา  เกตุอินทร์

7. นส.วิริญญา ขัติยะ               8. นส. ศิริขวัญ เทพคำปลิว         9. นส.ศิรินันท์  ฉัตรพรวรรักษ์

10. นส.หยาดพิรุณ   สิงห์ใจ      11. นายเอกชัย  ทรายมูล

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  พจนามาตร์

 
ไฟล์แนบ : iya4PpaTue30553.pdf  
ประกาศเมื่อ : 20/03/2555 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th