หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
การบรรยายพิเศษ Transformative Learning โดยพลตรีหญิง ศ. เกียรติคุณ พญ. วณิช วรรณพฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ นพ.ดร.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-11.00น.ณ.ห้องประชุม305 อาคารสำนักวิชา 2 (E2)
 
 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีการวางแผนสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาให้บัณฑิตมีทักษะตามศตวรรษที่21 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเพิ่มพูนความสามารถของคณาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การผลิตสื่อ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชา โดยใช้หลักของ Transformative Learning สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณาวุฒิ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาบรรยายพิเศษ ดังนี้ พลตรีหญิง ศ. เกียรติคุณ พญ. วณิช วรรณพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณบดี , รองศาสตราจารย์ นพ.ดร. กิจประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดี  

 
 
ประกาศเมื่อ : 16/03/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th