หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยพภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น : ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน
 

             ด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น : ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน”ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำจังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมพร้อมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ชายแดน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและวิทยาการใหม่ ๆ ในการรักษาโรคที่พบบ่อย นั้น

                    ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอคประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาทต่อท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมวิชาการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2557 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391  6384 หรือ  E-mail: info_1@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386    0 5391 6410มือถือ 08 9225 6558 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cas.mfu.ac.th   หรือ http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8405

 
 
ประกาศเมื่อ : 18/11/2557 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th