หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
 

 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาล  เป็นผู้ก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 ท่านเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ด้วยความรู้ความสามารถจึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาพยาบาลและดำรงตำแหน่งดังกล่าว 2 วาระติดต่อกันและปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายกสภาพยาบาล ด้านวิชาการริเริ่มโครงการหลายหลายโครงการที่พัฒนาวิชาการพยาบาลทั้งประเทศอย่างก้าวกระโดด เช่นริเริ่มจัดการศึกษาปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เป็นผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏดุสิต และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นผู้ริเริ่มโครงการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบการดูแลกลางวัน ด้านการทำประโยชน์ให้กับสังคมอื่นๆเป็นท่ีรู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ด้านการเมือง เป็นผู้ประกอบวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์คนแรกที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534และสมาชิกวุฒิสภาปีพุทธศักราช2535-2539 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประวัติทางด้านการเมืองมีอีกมากมาย ที่ทำคุณประโยขน์ให้กับสังคมท่านมีความมุ่งมั่นและอุทิศตน เพื่อประโยขน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้งสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี

 
 
ประกาศเมื่อ : 12/02/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th