ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์
ตำแหน่ง คณบดี

 • การศึกษา
  • Doctor of Nursing La Trobe University
  • Master of Primary Health Care Management Mahidol University
 • ติดต่อ 0-5391-6880

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
ตำแหน่ง รองคณบดี

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing) Case Western Reserve University
  • Master of Science in Nursing (Women’s Health Care Nurse Practitioner) Case Western Reserve University
 • ติดต่อ 0-5391-6876

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6873