กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศมณี มูลปานันท์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6885


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
 • ติดต่อ 0-5391-6884


อาจารย์ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6887


อาจารย์ณฐมน สีธิแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6886


อาจารย์ศลิษา โกดยี่
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ -


อาจารย์จินตนา เทพเสาร์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6887