กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์
ตำแหน่ง คณบดี

 • การศึกษา
  • Doctor of Nursing La Trobe University
  • Master of Primary Health Care Management Mahidol University
 • ติดต่อ 0-5391-6880


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรมหาบัณทิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6891


อาจารย์ ดร. รัชนี มิตกิตติ
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ดุษฎีบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6890


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภมณ พุ่มโสภา
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลอาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • ติดต่อ 0-5391-6892


อาจารย์ขนิษฐา พิศฉลาด
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6893


อาจารย์ ดร. ปิยธิดา จุลละปีย
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • Ph.D Nursing University of Maryland
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6893


อาจารย์พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การส่งเสริมสุขภาพ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6893


อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ติดต่อ 0-5391-6890


อาจารย์นาตญา พแดนนอก
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • M. Ed, American College of Education,USA
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6892


อาจารย์บุบผา วิริยรัตนกุล
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยหัวเฉียว
 • ติดต่อ 0-5391-6891


อาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-7153