กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศวินี ตันกุริมาน
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 1, ประเทศไทย พ.ศ. 2538  
  • พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย พ.ศ. 2542
        ชื่อย่อ ภาษาไทย  พย.ม  (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)  
        ภาษาอังกฤษ  M.N.S. (Mental health and Psychiatric Nursing)    
  • พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย พ.ศ. 2561
        ชื่อย่อ  ภาษาไทย  พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)   ภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Nursing) 
        ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy (Nursing Science), Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand  (2018)  
 • ติดต่อ 0-5391-6882


อาจารย์ ดร. พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing), Case Western Reserve University
  • Master of Arts (Educational Psychology and Guidance), Kasetsart University
 • ติดต่อ 0-5391-6925


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา แรงสิงห์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสภากาชาดไทย


อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • ติดต่อ 0-5391-6882


อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • ติดต่อ 0-5391-6883


อาจารย์อรนลิน สิงขรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • ติดต่อ 0-5391-6883