กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินี ตันกุริมาน
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 • ติดต่อ 0-5391-6882


อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing), Case Western Reserve University
  • Master of Arts (Educational Psychology and Guidance), Kasetsart University
 • ติดต่อ 0-5391-6925


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา แรงสิงห์ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสภากาชาดไทย


อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 • ติดต่อ 0-5391-6882


อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • ติดต่อ 0-5391-6883


อาจารย์อรนลิน สิงขรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
 • ติดต่อ 0-5391-6883