เจ้าที่หน้าประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นางสาวมณีนุช มโนหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • อีเมล์ maneenuch.man@mfu.ac.th
 • ติดต่อ 0-5391-6870


นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

 • อีเมล์ nisanat@mfu.ac.th
 • ติดต่อ 0-5391-6869


นางสาวสุมาลี บุรีแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

 • อีเมล์ sumalee.bur@mfu.ac.th
 • ติดต่อ 0-5391-6926


นางสาวจิตรลดา ก้างออนตา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

 • อีเมล์ jitrada.kan@mfu.ac.th
 • ติดต่อ 0-5391-6888


นางสาวสุพิน อ้วนยะ
ตำแหน่ง ธุรการ

 • อีเมล์ supin.aun@mfu.ac.th
 • ติดต่อ 0-5391-6867


นางสาวจินดา ฝายแก้ว
ตำแหน่ง ธุรการ

 • อีเมล์ jinda.fay@mfu.ac.th
 • ติดต่อ 0-5391-6888