วัตถุประสงค์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีสมรรถนะดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ด้วยความเมตตากรุณา คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ในศาสตร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
  3. มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สถาบัน วิชาชีพ และมีจิตสาธารณะคำนึงถึงส่วนรวมและสังคม
  4. มีภาวะผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์/บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันและหลากหลาย รวมทั้งมีแนวคิดของผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
  5. มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีวิจารณญาณในการประเมินปัญหาความเสี่ยง ผลกระทบจากสาธารณภัยที่พบบ่อยและวางแผนแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักฐาน  เชิงประจักษ์
  6. มีทักษะด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวัน เชิงวิชาการและ         เชิงวิชาชีพ
  7. มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขและการใช้สถิติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการตัดสินใจและการดูแลสุขภาพ
  8. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทั้งในสถานบริการและชุมชนในทุกช่วงวัยและทุกสภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตโดยใช้กระบวนการพยาบาล ผลการวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้หลักกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ