วัตถุประสงค์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. ค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
  3. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม