ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ ในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เกศมณี มูลปานันท์ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ PLOS ONE (Scopus Q1) 

Moonpanane K, Kodyee S, Potjanamart C, Purkey E. (2021). Adjusting the family’s life: A grounded theory of caring for children with special healthcare needs in rural areas, Thailand. PLoS ONE 16(10): e0258664. 

สืบค้นบทความวิจัยได้ที่ doi.org/10.1371/journal.pone.0258664

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

 

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 234 ครั้ง