ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

      ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย
     “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563” จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัย ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
 
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 189 ครั้ง