ขอแนะนำ Mrs. COVID-19 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแนะนำ Mrs. COVID-19 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทำหน้าที่ในการประสานงาน สื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 136 ครั้ง