โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ที่ไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น -12.00 น

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ที่ไร่เชิงตะวัน ตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลไปศึกษาธรรม จุดประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญบทบาทหน้าที่พยาบาลที่ดีและมีคุณธรรม หลักสำคัญในการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสามารถนำความรู้จากภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติ

| writer Developer | อ่านข่าวทั้งหมด 609 ครั้ง