กิจกรรมวันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุด จ.เชียงราย วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด เป็นความร่วมมือระหว่างชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าสุดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุดและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลท่าสุดมีชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุข ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

| writer Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 389 ครั้ง