โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตรวจเยี่ยมประเมินสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว จากคณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเข้าตรวจเยี่ยมประเมินสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ "โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” และสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป

เอกสารประกอบโครงสำนักงานสีเขียว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ไฟล์แนบ : eJMon63739.JPG

| writer Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 389 ครั้ง