โครงการพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน PSF

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน PSF โดยมี รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร์ และทีมวิทยากรให้ความรู้และนำ workshop ให้กับอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565

       On March 19-20, 2022, the School of Nursing, Mae Fah Luang University had a workshop for developing competency in the Professional Standards Framework, PSF. This workshop was led by Associate Professor Dr. Chomnard Potjanamart and the coaching team to educate and guide nursing instructors in the school of nursing in writing PSF papers. 

FB: www.facebook.com/NSMFU

Website: https://nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| writer Kruawan Konyoo | อ่านข่าวทั้งหมด 127 ครั้ง