บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ณ ตำบลนางแลและตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
On Monday, May 23, 2022, the School of Nursing at Mae Fah Luang University, along with the Center for Academic Services, School of Health Science, and Medical Center Hospital, Mae Fah Luang University,  conducted home visits as part of the Boromrajkumari Project of Medical Volunteers. The team visited dependent patients in Tumbol Nang Lae and Tumbol Thasud. 

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 29 ครั้ง