การอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แด่พระสงฆ์

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเป็นทีมวิทยากร ในโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่พระสงฆ์ สามเณร ตำบลบ้านดู่ ณ วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ จัดขึ้นโดยหน่วยอบรมประชาชนบ้านดู่ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อส่งเสริมและให้พระสงฆ์ สามเณร มีความรู้และเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัยและการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และการฝึกปฏิบัติตรวจ ATK ด้วยตนเอง
On Tuesday, May 24, 2022, lecturers from the Community Health Nursing and Adult Nursing Department, School of Nursing at Mae Fah Luang University (MFU), were invited to provide health education about COVID-19 prevention and control to Buddhist monks in Bandu Sub-District. The participants learned about COVID-19 and how to prevent and control it; how to perform 7 steps of washing hands, and how to on and take off masks correctly, and do to perform ATK self-testing.

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 33 ครั้ง