พิธีไหว้ครู ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2558 วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2558 ณ.ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเวลา 16.00น. -18.00น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครูของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 16.00น-18.00น ณ. ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวัตถุประสงค์เพื่อก่อจิตสำนึกให้นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติท่ีดีต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ความรัก ความเมตตา ความปราถนาดี ด้วยภูมิปัญญาที่ให้ไว้ รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ทำนุบำรุงรักษาประเพณีอันดีงาม และเป็นคนดีของสังคม

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 244 ครั้ง