โครงการ'แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่' วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 8.30น -16.45น ณ.อาคาร ปรีคลินิก (M3) ห้องประชุม 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่" วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 8.30น.-16.45น. ณ.อาคารปรีคลินิก (M3) ห้องประชุม 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ต้องการให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ทุกคน ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลดและเลิกสูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี พศ. 2550 อาจารย์ในฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพ ด้านสุขภาพ มีบทบาทรับผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย ตลอดทั้งการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ ได้จัดโครงการ "แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่" แก่นักศึกษาแกนนำขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและแกนนำสำนักวิชาต่างๆโดยมี รองศาสตราจารย์ กาญจนี สิทธิวงค์ เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับอาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อให้แกนนำเรียนรู้พิษภัยบุหรี่ การป้องกัน และควบคุมการสูบบุหรี่ แนวทางการลดละเลิกบุหรี่/ร่วมกันชักจูงและกระตุ้นนักศึกษาให้เลิกสูบบุหรี่/หาทางสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักศึกษาทุกคน

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 367 ครั้ง