นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ในวันที่ 29 กันยายน 2558เวลา 8.30น ณ.ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีกับกับศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 8.30น ณ.ห้องประชุมภุกามยาว ชั้น 5 อาคารศาลากลาง จังหวัดพะเยา โดยที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ 3 สถาบัน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา ) ประจำปีการศึกษา2557 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ.วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และมีการนำเสนอผลการดำเนินการดีเด่นของแต่ละสถาบัน ณ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในวันที่ 19 กันยายน 2558

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 248 ครั้ง