พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 สถาบัน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00น. ณ.ห้องประชุมเอื้องผึ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of understanding =MOU ) 3 สถาบัน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมเอื้องผึ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ทั้งอาจารย์ นิสิต และวิชาชีพ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 271 ครั้ง