โครงการสานสัมพันธ์พยาบาล อาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปี ประจำปี 2558วันที่ 15 ตค 2558 ณ.อาคาร ปรีคลินิก ชั้น 5 ห้อง 518 เวลา 17.00น-19.00น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสานสัมพันธ์พยาบาลอาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปี ประจำปี 2558 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ.อาคาร ปรีคลินิก ชั้น 5 ห้อง 518 เวลา 17.00น.- 19.00 น. อาจารย์ พรทิพย์ สารีโส กล่าวว่า เพื่อให้อาจารย์นักศึกษาได้พบและเปิดใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้ทราบความเคลื่อนไหวและความดีความชอบท่ีนักศึกษาได้รับรางวัลจากที่ต่างๆ

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 277 ครั้ง