21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา บรมราชนนี วันนี้เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จวิชาชีพการพยาบาลและตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไป สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพท่ีมีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 เป็นต้นไป

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 364 ครั้ง