คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing) Case Western Reserve University
  • Master of Science in Nursing (Women’s Health Care Nurse Practitioner) Case Western Reserve University
 • ติดต่อ 0-5391-6868

อาจารย์ ดร. พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ (CV)
ตำแหน่ง รองคณบดี

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing), Case Western Reserve University
  • Master of Arts (Educational Psychology and Guidance), Kasetsart University
 • ติดต่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศมณี มูลปานันท์ (CV)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.of Nursing), The Catholic University of America, USA
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6885