ติดต่อห้องเสริมศึกษา

ห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล
ห้อง 511/1 ชั้น 5 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์. 053-916265
E-mail: lrc.nursing@mfu.ac.th