หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ภาษาอังกฤษ: Certificate Program for Practical Nursing

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อย่อ : -
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Certificate for Practical Nursing
ชื่อย่อ : -

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเชื่อว่า สุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชากร การที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นต้องได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การบำบัดรักษาแก่ผู้รับบริการทุกช่วงของภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม มีความปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้  ผู้ช่วยพยาบาลเป็นบุคลากรที่มาช่วยการปฏิบัติงานของพยาบาลในระดับที่ไม่ซับซ้อน  เพื่อทำให้การบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรบรรลุเป้าหมาย  โดยผู้ช่วยพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะปฏิบัติในสถานการณ์จริง  สามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ บ้านและชุมชน  ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้  มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ   มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความสามารถดังนี้

 1. ช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายต่างๆและการฟื้นฟูสภาพภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในสถานบริการสุขภาพ  ที่บ้านและในชุมชน
 2. ติดตามและบันทึกการเปลี่ยนแปลงและอาการแสดงของโรค และความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มอบหมาย
 3. ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 4. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือดูแลบุคคล
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม  

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000.- บาท
  • ภาคการศึกษาต้น 20,000.- บาท
  • ภาคการศึกษาปลาย 20,000.- บาท
  • ภาคฤดูร้อน 20,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต (หลักสูตร  1  ปี)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ   28 หน่วยกิต
     (1) รายวิชาทฤษฎี 18 หน่วยกิต  
     (2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือก   2 หน่วยกิต