ตารางการใช้ห้อง

การอนุมัติการจองห้องจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์โดย

  1. รายวิชาปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
  2. หากรายวิชาทฤษฎีหรือการประชุมตรงกับการใช้งานกับรายวิชาปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก
  3. ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ห้องเสริมศึกษาก่อนเข้าใช้งาน 

อาคารปรีคลินิก (M3)

M3-Floor 5-502 - 503 (Debrief) (30)

M3-Floor 5-504 Simulation (Adult) (30)

M3-Floor 5-507 Simulation (LR) (20)

M3-Floor 5-508 ห้องคลอดจำลอง (20)

M3-Floor 5-509 Simulation (Pediatric) (10)

M3-Floor 5-510 (หอผู้ป่วยเด็กจำลอง) (20)

M3-Floor 5-511 LRC 1 (50)

M3-Floor 5-519 LRC 2 (50)

อาคารสำนักวิชา 2 (E2)

E2-Ground-G3 ห้องเรียน (10)