ตารางการใช้ห้อง

การอนุมัติการจองห้องจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์โดย

  1. รายวิชาปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
  2. หากรายวิชาทฤษฎีหรือการประชุมตรงกับการใช้งานกับรายวิชาปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก
  3. ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ห้องเสริมศึกษาก่อนเข้าใช้งาน 

อาคารปรีคลินิก (M3)

อาคารสำนักวิชา 2 (E2)