เจ้าที่หน้าประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

นางสาวมณีนุช มโนหาร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

  • อีเมล์ maneenuch.man@mfu.ac.th
  • ติดต่อ 0-5391-6870


นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

  • อีเมล์ nisanat@mfu.ac.th
  • ติดต่อ 0-5391-6869


นางสาวสุมาลี บุรีแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

  • อีเมล์ sumalee.bur@mfu.ac.th
  • ติดต่อ 0-5391-6926


นางสาวสุพิน อ้วนยะ
ตำแหน่ง ธุรการ

  • อีเมล์ supin.aun@mfu.ac.th
  • ติดต่อ 0-5391-6867


นางสาวจินดา ฝายแก้ว
ตำแหน่ง ธุรการ

  • อีเมล์ jinda.fay@mfu.ac.th
  • ติดต่อ 0-5391-6888