เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริการ
งานด้านบริหาร 
นางสาวมณีนุช มโนหาร
อีเมล: maneenuch.man@mfu.ac.th
ติดต่อ. 0-5391-6870
  
 
- งานด้านงบงประมาณ
- งานด้านบุคลากร (การลาศึกษาต่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ/โครงการพัฒนา-วิชาการ/PSF/การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาของบุคลากร)
- ความเสี่ยง/ITA/EdPex
- การรับรองสถาบันการศีกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการผู้บริหาร
นางสาวนลินทิพย์ ชื่อนาม
อีเมล nalinthip.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6490
  
 
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานสารบรรณ (หนังสือเข้า)
- งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานด้านวิเทศสัมพันธ์
- งานด้านประชาสัมพันธ์
- งานรับรองแขก

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
งานด้านหลักสูตร
นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ
อีเมล nisanat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6869
- การเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (การฝึกภาคปฏิบัติ/วิทยากรพิเศษในรายวิชา/การประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติ)
- การรับนักศึกษา/โครงการ How to live and Learn
- งานข้อมูลนักศึกษา
- การให้บริการนักศึกษา (คำร้องต่างๆ ของนักศึกษา)
- การรับรองหลักสูตรตามวงรอบ/การทวนสอบ/AUN-QA
- การสำเร็จการศีกษา/การส่งผลการศีกษา/การสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
งานบริการวิชาการ
นางสาวสุมาลี  บุรีแก้ว
อีเมล sumalee.bur@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6926
- โครงการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการนอกแผนปฏิบัติการ/โครงการของสโมสรนักศึกษา
- งานด้านการบริการวิชาการ/หลักสูตรระยะสั้น
- งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็ก
- คำรับรองการปฏิบัติงาน
- การบริหารรถฝึกปฏิบัติ
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา

ตำแหน่ง ภาระงาน
พนักงานธุรการ
งานห้อง LRC
นางสาวจินดา ฝายแก้ว
อีเมล jinda.fay@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6562
- งานห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (การจัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ/ การดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์/การตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี)
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 
- การจัดส่งข้อสอบ/การตรวจข้อสอบ

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
งานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/งานห้อง LRC
นางสาวณัฐธิดา จินราช
อีเมล natthida.jin@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6888
- การเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (การสอนภาคทฤษฎี/การฝึกภาคปฏิบัติ/การประสานงานแหล่งฝึกปฏิบัติ)
- การรับนักศึกษา/การส่งผลการศีกษา/การสำเร็จการศีกษาของนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)/โครงการของหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- งานห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (การจัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ/การตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี)
- จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ในห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล 
- จัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่ง ภาระงาน
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นายธีระพัฒน์ ธิศรี
อีเมล theerapat.thi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6490
- การจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการตามสถานการณ์ที่กำหนดสำหรับการใช้หุ่นจำลองสมรรถนะสูง (high-fidelity mannequin-based simulation) ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางการพยาบาล 
- จัดซื้อ/จัดจ้าง/ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์/การตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปี)
- งานด้านสารสนเทศและการศึกษา (การพัฒนางานประกันคุณภาพ/การพัฒนาและจัดการข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบ MIS/การพัฒนาและดูแล Website และช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์/การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา