เจ้าที่หน้าประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริการ (หัวหน้าฝ่าย)
งานด้านบริหาร 
นางสาวมณีนุช มโนหาร
อีเมล: maneenuch.man@mfu.ac.th
ติดต่อ. 0-5391-6870
  
 
- งานด้านงบประมาณ เช่น  งบประมาณรายจ่ายประจำปี การขอจัดสรรงบเพิ่มเติม การวิเคราะห์งบประมาณ
- การลาศึกษาต่อ/ตำแหน่งทางวิชาการ
- โครงการพัฒนาวิชาการ/PSF
- ความเสี่ยง/ITA /QA /EdPEx
- การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
- การรายงานไตรมาสด้านโครงการพัฒนาวิชาการ
- งานบุคลากร (การอบรมงบพัฒนาอาจารย์/พนักงาน)

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการผู้บริหาร
นางสาวนลินทิพย์ ชื่อนาม
อีเมล nalinthip.chu@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6490
  
 
- งานที่เกี่ยวข้องกับทีมผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี) 
- งานสารบรรณ (E-office รับหนังสือเข้า เสนอคณบดี และติดตามการดำเนินงาน)
- บันทึกการลา/การสุปการลา 
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์
- รับรองแขก
- รายงานประจำปี (เริ่มปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป) 
- โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การรายงานไตรมาสด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
งานด้านหลักสูตร
นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ
อีเมล nisanat@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6869
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (งบฝึกปฏิบัติ/รายวิชาทฤษฎี)
- โครงการ How to live/การรับนักศึกษา
- กิจกรรมการประสานงานแหล่งฝึก
- การรับรองหลักสูตรตามวงรอบ/AUN-QA
- การทวนสอบ
- การส่งเกรดในรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- การประสานงานกับสภาวิชาชีพในด้านข้อมูลนักศึกษา การขอสอบใบประกอบวิชาชีพ
- การบริการนักศึกษา (รายงานผล/คำร้องต่าง ๆ)
- การรายงานไตรมาสด้านการเรียนการสอน

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
งานบริการวิชาการ
นางสาวสุมาลี  บุรีแก้ว
อีเมล sumalee.bur@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6926
- โครงการตามแผนงบประจำปี (กิจการนักศึกษา/หลักสูตร/บริการวิชาการ)
- การบริหารจัดการด้านบริการวิชาการ (ของบโครงการ/รายงานผล/CNEU)
- การรายงานประจำปี (เฉพาะปีงบประมาณ 2564) /คำรับรองการปฏิบัติงาน
- การบริหารรถฝึกปฏิบัติ พร้อมจัดการเอกสาร (น้ำมันรถ/จ่ายค่าเช่ารถ)
- การรายงานไตรมาสโครงการตามแผน(กิจการนักศึกษา/หลักสูตร/บริการวิชาการ)
- การดูแลการเบิกจ่าย เช่น การเบิกจ่ายวัสดุ ค่าอาหาร ค่าซักผ้า งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็ก 
- การดูแลด้านธุรการโครงการจัดตั้งคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เครือข่ายหน่วยบริการร่วมให้บริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อยู่ระหว่างการเตรียมการ) 

ตำแหน่ง ภาระงาน
พนักงานธุรการ 
งานสารบรรณ 
นางสาวสุพิน อ้วนยะ
อีเมล supin.aun@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6867
- งานสารบรรณ (E-office หนังสือส่งภายใน/ภายนอก) 
     1. ระบบสารบรรณออนไลน์ (E-office) หนังสือส่งภายใน/ภายนอก
     2. หนังสือฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรพิเศษ (หลักสูตร พยบ. และ PN) และหนังสือตอบรับวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
- งานวิจัย/นวัตกรรม
- งานธุรการ (เดินเอกสาร/เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน/OMR)
- การขอใช้บริการจากส่วนกลาง เช่น แจ้งซ่อมต่าง ๆ /โสต /จองห้อง/จอง ZOOM
- งานสวัสดิการ (Notebook ของอาจารย์/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเทอม)
- ทุนการศึกษานักศึกษาที่มีการขอรับการสนับสนุนเป็นการเฉพาะ เช่น ทุนคุณทวิช ทุนบริจาคต่าง ๆ
- การดูแลการประชุมสำนักวิชา (การเบิกจ่าย/สถานที่/อาหารว่าง)
- การเบิกจ่าย พตส./ค่าอาหารทำการนอกเวลา
 

ตำแหน่ง ภาระงาน
พนักงานธุรการ
งานห้อง LRC
นางสาวจินดา ฝายแก้ว
อีเมล jinda.fay@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6562
- การจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติการพยาบาลในห้อง LRC 
- การดูแล บำรุงรักษา วัสดุและอุปกรณ์ห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล (LRC)
- จัดซื้อวัสดุ (ห้อง LRC/คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น)
- ตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปี
- การจัดส่งข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ
- ช่วยงานโครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง ภาระงาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
งานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/งานห้อง LRC
นางสาวณัฐธิดา จินราช
อีเมล natthida.jin@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6888
งานในส่วนของห้องปฏิบัติการ
- การจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติการพยาบาลในห้อง LRC 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
- การเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ประสานงานกับส่วนทะเบียน เช่น การรับนักศึกษา สัมภาษณ์ แผนการเปิด-ปิด ภาคเรียน ส่งเกรด (นักศึกษาทุนและนักศึกษาทั่วไป)
- ดำเนินงานด้านการเงิน (เปิด-ปิด โครงการ) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) 
- ดำเนินโครงการของหลักสูตร เช่น ปัจฉิมนิเทศ ประกาศความสำเร็จการศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษา (งบมหาวิทยาลัย/กสศ)
- รายงานไตรมาสปัจฉิม/พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ตำแหน่ง ภาระงาน
นักเทคโนโลยีการศึกษา
นายธีระพัฒน์ ธิศรี
อีเมล theerapat.thi@mfu.ac.th
ติดต่อ 0-5391-6490
งานห้องปฏิบัติการและสารสนเทศ