คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความผูกพันในองค์กร