กิจกรรมห้องเสริมศึกษา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพจิตอาสาชุมชนในชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

หมวดหมู่ข่าว: ภาพกิจกรรมของกลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องเสริมศึกษา บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน เยี่ยมชมห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมห้องเสริมศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา