ติดต่อเรา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 อาคาร E2 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์: 053-916867
โทรสาร: 053-916867
Email: nursing@remove-thismfu.ac.th