ปณิธาน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคลและอยู่ในกำกับของรัฐบาลไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินงานภายใต้ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ปณิธาน:  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์:
มหาวิทยาลัยชั้นนําของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
A Leading University in ASEAN with International Recognition


พันธกิจ:  
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมสู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
(To produce quality human resources and develop excellence in academics, research, and innovations for the society under disruptions to achieve the Sustainable Development Goals in accordance with Thailand’s development).


ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ของสถาบันการศึกษาพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2549 เป็นสำนักวิชาที่ 9 ใน 15 สำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 สภาการพยาบาลได้ทำการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นระยะเวลา 5 ปีการศีกษา (ปีการศีกษา 2561-2565) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำเนินงานโดยมีปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ ดังนี้

ปรัชญา:
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเชื่อที่สอดคล้องกับมโนมติหลักทางการพยาบาล (nursing meta-paradigm) ได้แก่ บุคคล (person) สุขภาพ (health) สิ่งแวดล้อม (environment) และการพยาบาล (nursing) สุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล/ประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมและคุณภาพชีวิตตามความศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล

ปณิธานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์:  
มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตวิญญาณ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ใช้ภูมิปัญญา และภูมิธรรมนำการพัฒนา รักษาเอกลักษณ์ไทย