ปณิธาน / วิสัยทัศน์

ปรัชญาของหลักสูตร

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความเชื่อที่สอดคล้องกับมโนมติหลักทางการพยาบาล (nursing meta-paradigm) ได้แก่ บุคคล (person) สุขภาพ (health) สิ่งแวดล้อม (environment) และการพยาบาล (nursing) สุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล/ประชาชน บุคลากรทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและจัดการกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมและคุณภาพชีวิตตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาการ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุด ภายใต้สภาวะแวดล้อมของผู้รับบริการในทุกช่วงวัยและทุกสภาวะสุขภาพตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย พิการ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาใช้แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงปัญญา (cognitive constructivism) และปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้วยการสร้างเสริมการเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานในสังคม ทั้งภายในระบบบริการสุขภาพและการเป็นผู้ประกอบการอิสระในบทบาทของตนเองและร่วมกับสหวิชาชีพและข้ามศาสตร์ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจัดการศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางที่บ่มเพาะให้ผู้เรียนมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อตนเองและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีในตน สามารถสังเคราะห์ความรู้ใหม่และสื่อสารความรู้ให้แก่ผู้อื่น อันจะเป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้ผู้เรียนตัดสินใจและดำเนินการที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตที่มีภาษาดี มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลสุขภาพ สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสาธารณภัยที่พบบ่อยและปฏิบัติงานพยาบาลและผดุงครรภ์ที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย”

ปณิธานของสำนักวิชา

มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตวิญญาณ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ใช้ภูมิปัญญาและภูมิธรรมนำการพัฒนา รักษาเอกลักษณ์ไทย