ปณิธาน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่อว่าสุขภาพเป็นมิติที่มีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน บุคลากรทางสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทสำคัญในการให้บริการสุขภาพที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย โดยพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงานของผู้ใช้บริการในการช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ หรือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย การมีส่วนร่วมในการวิจัย การกำหนดนโยบาย และระบบการจัดการการดูแลสุขภาพเพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และต่อเนื่อง

การผลิตพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถดังกล่าว ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้าใจคนในลักษณะองค์รวม ซึ่งมีภูมิปัญญา มีศักยภาพ มีเกียรติ และศักดิ์ศรี นำไปสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้บุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองในเรื่องสุขภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ การเรียนการสอนจึงมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองและร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่น ๆ ประสานงาน และจัดการระบบสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

ปณิธาน

มุ่งสร้างพยาบาลที่มีจิตบริการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จย่า” ใช้ภูมิปัญญา และภูมิธรรมนำการพัฒนา รักษาเอกลักษณ์ไทย