กิจกรรมการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.รัชนี มิตกิตติ

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความความยินดีในการได้รับทุนสนับสนุนวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ผศ.อรนลิน สิงขรณ์และทีม

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร Q1

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 3

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา

ความภาคภูมิใจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ(Q1)

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานของ โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมสำนักวิชา ข่าวเด่น