โครงการที่สำนักวิชารับผิดชอบ

ลำดับ ชื่อโครงการ
1 โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2 สร้างสุขยกกำลังสองเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร
3 สร้างสุขยกกำลังสองเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร
4 โครงการสร้างสุขอย่างไรในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน :
ความรู้และทักษะที่ทันสมัยของพยาบาลเวชปฏิบัติ
5 Up to date ความรู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลในยุค New Normal
6 Conference evaluation on Moving Forward: Embracing Computers in the Next Normal of Nursing and Health Profession Education (MFIU 2021) (Conference I)
7 Intermission workshop: Clinical Leadership Programme for Nurses in Sub-Mekong Region
8 Conference evaluation on Moving Forward : Unmasking the COVID-19: Protecting Health during the Global Crisis (Conference II)
9 สร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 2 ครั้งที่ 1
10 สร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 2 ครั้งที่ 2
11 กิจกรรมการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
12 ร้อยใจรักษ์ รักสุขภาพ
13 ค่ายอาสาชุมชน การบริการจิตอาสาสู่ชุมชน ครั้งที่ 1
14 ค่ายอาสาชุมชน การบริการจิตอาสาสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
15 ค่ายอาสาชุมชน การบริการจิตอาสาสู่ชุมชน ครั้งที่ 3
16 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาจิตอาสาพาเยี่ยมบ้าน
17 โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและเกษตรกร
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างสุขอนามัย ต้านภัย ต้านโรค”
19 อบรมเชิงปฏิบัติการ: Upskills and Reskills การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ รุ่นที่ 1
20 การอบรม Nursing and Health in Thailand: Broadening perspectives of Australian and Global Health สำหรับอาจารย์ และ นักศึกษาจาก Deakin University School of Nursing & Midwifery, Australia
21 สร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
22 สร้างสุขยกกำลังสอง (สร้างสุข²) เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 3 (ครั้งที่ 2)
23 โครงการ วัยรุ่นวัยเรียน:การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
24 กิจกรรมการบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (ครั้งที่ 1)
25 โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สัญจร
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
27 โครงการการบริการจิตอาสาสู่ชุมชน (ครั้งที่ 1)
28 โครงการการบริการจิตอาสาสู่ชุมชน (ครั้งที่ 2)
29 โครงการการบริการจิตอาสาสู่ชุมชน (ครั้งที่ 3)
30 โครงการการบริการจิตอาสาสู่ชุมชน (ครั้งที่ 4)
31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๑
32 กิจกรรมการบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
33 กิจกรรมการบริการสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลสากล