ภาพกิจกรรม KM

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมวดหมู่ข่าว: Nursing KM กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรม KM: Share & Learn เรื่อง “ตีพิมพ์ Q1 อย่างไรให้สำเร็จ”

หมวดหมู่ข่าว: Nursing KM กิจกรรมสำนักวิชา

Best Practice: สอน Online อย่างไรให้นักศึกษามีส่วนร่วมสูงสุดในยุค New Normal

หมวดหมู่ข่าว: Nursing KM ข่าวประชาสัมพันธ์

Best Practice: สอน Online อย่างไรให้นักศึกษามีส่วนร่วมสูงสุดในยุค New Normal

หมวดหมู่ข่าว: Nursing KM ข่าวประชาสัมพันธ์