วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของสำนักวิชา

สถาบันการศึกษาพยาบาลระดับสากลและศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่องในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (ในปี 2569)

พันธกิจ

  1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณคุณธรรม
  2. สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลที่มีการวิจัยเป็นฐาน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
  3. การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

NSMFU
N=Nurturing; ใส่ใจดูแล
S= Service mind; มีจิตบริการ
M= Moral ; ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ
F= Focus on Quality; มุ่งเน้นคุณภาพ
U= Unity; เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน)