วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์:
สถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอาเซียน สร้างความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
To be the leading nursing institute in ASEAN, dedicated to achieving excellence in nursing through research and innovation.


พันธกิจหลัก:

  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะหลักทางวิชาชีพและมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาลภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
  3. บริการวิชาการและบริการพยาบาลสู่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม NS MFU

  • N= Nurturing;ใส่ใจดูแล
  • S= Societal contributions;สร้างประโยชน์ให้สังคม
  • M= Morality;ยืดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ
  • F= Focus on Quality and Innovation;มุ่งเน้นคุณภาพและนวัตกรรม
  • U= Unity; มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในเป้าหมาย