วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากลและศูนย์กลางการศึกษาต่อเนื่องในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
  • ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม