กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ (CV)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Nursing Sciencesf: D.N.S.), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6873


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร สันติประสิทธิ์กุล (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • การศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2557
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู.ใหญ) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
  • อนุปริญญาพยาบาลและอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520
  • ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520
 • ติดต่อ 0-5391-6881


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • Certificate in Gerontological Nursing, Chiang Mai University, Thailand
  • M.N.S. (Adult nursing) Chiang Mai University, Thailand
  • B.N.S. Boromarajonani College of  Nursing, Sawanpracharak, Nakhon Sawan, Thailand. Affilicated to Naresuan University
 • ติดต่อ 0-5391-6871
 • อีเมล piyaporn.pra@mfu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ติดต่อ 0-5391-6872


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6874


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์ (CV) (กำลังศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
 • ติดต่อ 0-5391-6871


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส (CV) (กำลังศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6873


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี วิมลพันธุ์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
 • ติดต่อ 0-5391- 7744


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แย้มมีศรี (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครลำปาง
 • ติดต่อ 0-5391- 6872


อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.of Nursing), The Catholic University of America, USA
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ติดต่อ 0-5391-7745


อาจารย์ ดร.วิภาดา ศรีมันทยามาศ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing Science), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ติดต่อ 0-5391-6875


อาจารย์พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์การผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • ติดต่อ 0-5391-6871


อาจารย์ภัทริกา ปัญญา (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-7745