กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

อาจารย์พิมคณภรณ์  ตระกูลต่อวงศ์ (CV)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ -


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศมณี มูลปานันท์ (CV)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Ph.D.of Nursing), The Catholic University of America, USA
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6885


อาจารย์ศรีสุรักษ์ เกียรติมณีรัตน์
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6887


อาจารย์ณฐมน สีธิแก้ว (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6886


อาจารย์ศลิษา โกดยี่ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ -


อาจารย์จินตนา เทพเสาร์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6887


อาจารย์สุภัสสร เครืออินทร์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ -


อาจารย์กุลนรา มณีคันธ์วงษ์ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ -