กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์ (CV)
ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • การศึกษา
  • Doctor of Philosophy (Nursing) Case Western Reserve University
  • Master of Science in Nursing (Women’s Health Care Nurse Practitioner) Case Western Reserve University
 • ติดต่อ 0-5391-6876


อาจารย์ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ (CV)
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลแม่และเด็ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ( บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ติดต่อ 0-5391-6876


รองศาสตราจารย์ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์ สาขามารดาและทารก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติดต่อ 0-5391-6879


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาฏ หงษ์ระนัย (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติดต่อ 0-5391-6878


อาจารย์ ดร.จิราณี ปัญญาปิน (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล), มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 • ติดต่อ 0-5391-6879


อาจารย์ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง
 • ติดต่อ 0-5391- 6887


อาจารย์อมรรัตน์ ดีบุญโณ (CV)
(ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6878


อาจารย์เครือวัลย์ คนอยู่ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6886


อาจารย์สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ 0-5391-6886


อาจารย์สินีนาท วราโภค (CV)
ตำแหน่ง อาจารย์

 • การศึกษา
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ติดต่อ -