กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน เยี่ยมชมห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน ประกอบด้วย พว.นันทพร ทัศณีวรรณ์  พว.นิตยา หงส์เจริญ พว. รุ่งทิพย์ กาละดี และ พว.ปิยกานต์ พ่วงเจริญ ได้มาเยี่ยมชมห้องเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล ณ อาคารปรีคลินิก M3-511/1  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
On August 22-23, 2022, Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, the Acting Dean of the School of Nursing as well as Associate Dean, Assistant Dean, and instructors from School of Nursing, Mae Fah Luang University welcomed the nursing team from Nan Provincial Hospital. They visited the Learning Resource Center (LRC) and simulations rooms at the Pre-Clinic building, M3 Mae Fah Luang University.
 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 37 ครั้ง