กิจกรรม How to learn สำนักวิชาพยาบาลศาตร์ประจำปี พ.ศ.2564

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม How to learn ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดอกปีบช่องที่ 15) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting และ Facebook Live ทางเพจสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องพวงชมพู วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

     กิจกรรมวันแรกเริ่มด้วย รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประธานการจัดงาน กล่าวต้อนรับ แนะนำหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน จากนั้นเป็นการแนะนำกิจกรรมพัฒนาและการดูแลนักศึกษา การตอบข้อซักถามของนักศึกษาและผู้ปกครอง และแนะนำคณาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปิดท้ายกิจกรรมของวันแรกด้วยการแนะนำสโมสรนักศึกษาพยาบาล และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา

     กิจกรรมวันที่สอง ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเสวนา “The Inspiration; To be a SMART NURSE” วิทยากร คือ ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมเสวนา เรื่อง “The Way to SMART NURSE” โดยศิษย์เก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ อ.ณฐมน สีธิแก้ว (ดอกปีบช่อที่ 1 – อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) พว.ปณิทัศน์ สุทธิแสน (ดอกปีบช่อที่ 4 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร)          พว.ชาติญา อนุรักษ์ (ดอกปีบช่อที่ 6 - Personal care assistance, Epworth hospital and Australian unity aged care) และ พว.ปรัชญารัตน์ วงศ์ผา (ดอกปีบช่อที่ 8 - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำ รพ.สต.ยางหอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย) 
  
**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

     

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 232 ครั้ง