โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบออนไลน์)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมเป็นวิทยากร พิธีกร และผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   ผศ.พรทิพย์ สารีโส อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นวิทยากร (แม่ไก่) บรรยายในหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
   ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นวิทยากร (แม่ไก่) บรรยายในหัวข้อ แนวคิดเกี่ยวกับการวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัด และการตรวจสอบคุณภาพความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย บวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
   ผศ.ดร.อัศวินี ตันกุริมาน อาจารย์สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช (แม่ไก่) เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดโครงการอบรมฯ
   อ.สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เข้าร่วมอบรมเป็นลูกไก่ (รุ่นที่ 2)
 
ขอบคุณรูปจาก MFU MFU TODAY และ MLii

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB:  https://www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 210 ครั้ง