ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

         ขอแสดงความยินดีแก่ 3 โครงการวิจัย ของ  ผศ.ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) อาจารย์ ดร.พิมพ์พิสาข์ จอมศรี (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) และ อาจารย์สุภาพันธ์ จันทร์ศิริ (สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์) ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านศูนย์วิจัยความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การบริหารโครงการวิจัยในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพประชาชนชาวเขาประเทศไทย (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 258 ครั้ง