โครงการ “สร้างเครือข่ายนักศึกษาพยาบาลภาคเหนือ”

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ “สร้างเครือข่ายนักศึกษาพยาบาลภาคเหนือ” โดยเชิญ 6 สถาบันเครือข่ายนักศึกษาพยาบาลภาคเหนือ  ได้แก่  มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยเชียงราย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, มหาวิทยาลัยเนชั่น, และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีคณาจารย์ 16 ท่าน และนักศึกษา 60 คน เป็นตัวแทนจากแต่ละสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม และ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564  เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

        วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรกของการจัดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อสุขภาพด้วยโปรแกรม CANVA โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละสถาบันได้ร่วมกันจัดทำได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งหมด 6 ชิ้น  และนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักเรียนมัธยมศึกษาต่อไป

        วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมการนำเสนอผลลัพธ์นำสื่อสุขภาพฯ ที่จัดทำขึ้นไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

 

  **ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU

website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 229 ครั้ง