ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

    ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภท ทุนพัฒนานักวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU 
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Jintana Thepsaw | อ่านข่าวทั้งหมด 220 ครั้ง