โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงในสังคม new normal แบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงในสังคม new normal แบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจาก ห้อง E4-430 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ และน่าน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนการพยาบาลในคลินิกและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพและทันสมัย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้วย

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: https://www.facebook.com/NSMFU

website: https://nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 235 ครั้ง